Νόμος 3279/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011).

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

 

α) Προσδιορίζει τους άξονες και εξειδικεύει τους επί μέρους στόχους της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

 

β) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

 

γ) Υποβάλλει προτάσεις για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας, καθώς και τη βιώσιμη και συμβατή προς την περιβαλλοντική προστασία ανάπτυξη.

 

δ) Συντάσσει προτάσεις για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

 

ε) Παρακολουθεί τις εργασίες και συγκεντρώνει τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ) Διατυπώνει γνώμη, επί των θεμάτων αρμοδιότητας του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ζ) Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο δράσης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του.

 

η) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και τις υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

θ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιοδικές ειδικές εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα,

 

ι) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

 

ι)α) Προτείνει την αναμόρφωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011).

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων του, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης συνεδριάζει, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.