Νόμος 3279/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύνθεση και λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης συγκροτείται από:

 

α) Τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

β) Τους Γενικούς Γραμματείς Βιομηχανίας, Εμπορίου, Έρευνας και Τεχνολογίας, Καταναλωτή, Δημοσίων Έργων, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

γ) Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα.

 

δ) Τον προϊστάμενο της Μονάδας Παραγωγής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

 

ε) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

στ) Τους Προέδρους:

 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,
της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων,
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών,
του Φορέα Εκπροσώπησης των Περιφερειών,
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ζ) Τους προέδρους των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 5 του παρόντος.

 

2. Ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, προσωπικότητες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

 

3. Για τη συμμετοχή του προέδρου και των μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

4. Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μόνιμη Επιτροπή Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση τρεχούσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του. Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Μόνιμη Επιτροπή συγκαλείται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του.

 

6. Η διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ανατίθεται στη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.