Νόμος 3296/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα 5 επόμενα οικονομικά έτη.}

 

2. Ο συντελεστής φόρου 15% των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικότερα, στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:

 

α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες δωροεπιταγές,

 

β) η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού 6 € ανά διατακτική,

 

γ) το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για παροχή κατοικίας,

 

δ) το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό,

 

ε) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης.}

 

4. Το άρθρο 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

5. Οι υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τροποποιούνται ως εξής:

 

{α)α) Με συντελεστή 5%, αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500 € ετησίως.

 

β)β) Με συντελεστή 10%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει ετησίως τα 2.500 € και μέχρι 4.500 €.

 

γ)γ) Με συντελεστή 15%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 4.500 € ετησίως.}

 

6. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικά προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις α', ε', στ', η' ή ι' αυτής της παραγράφου.}

 

7. Η περίπτωση β' του όγδοου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται και οι περιπτώσεις γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', ι)α' αναριθμούνται σε β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι'.

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται και προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις του άρθρου 52, εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, του άρθρου 53, των δεύτερου και τρίτου εδαφίων και της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, καθώς και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 61, των άρθρων 65 έως και 90, εφαρμόζονται ανάλογα. Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 μειώνεται κατά ποσοστό 50% κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά από εικονική λύση ή διακοπή άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται η λύση εταιρίας ή η διακοπή ατομικής επιχείρησης, όταν, μετά τη λύση ή διακοπή, στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία με άλλη μορφή αλλά τους ίδιους εταίρους ή εταιρία στην οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την ατομική επιχείρηση.}

 

9. Το ποσοστό βεβαίωσης φόρου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) μειώνεται από 25% και 30% αντίστοιχα, σε 10%.

 

10. H προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων του οικονομικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υποθέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3091/2002 και του άρθρου 22 του νόμου 3212/2003, η οποία λήγει στις 31-12-2004, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών, παρατείνεται για 1 έτος από τη λήξη της.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβιβάσεων ακινήτων, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους αυξάνεται κατά 50%.}

 

12. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), αναριθμείται σε ζ', από το χρόνο που ίσχυσε.

 

13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Η χορήγηση σε επιτηδευματίες του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, του αντικειμένου εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης άλλων επιτηδευματιών χωρίς να υπάρχει έννομο συμφέρον.}

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

 

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

 

γ) είναι πάνω από 25 ετών ή

 

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.}

 

15. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και δήλωση στοιχείων ακινήτων έχουν και οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 01-01-2005 κατέχουν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα χρήσης ή οίκησης σε αυτά. Επίσης, την ανωτέρω υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

16. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι διοικητικές λύσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνονται σε σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται κάθε χρόνο, με σκοπό την ενημέρωση όλων των φορολογουμένων.

 

17. Η παράγραφος 18 του άρθρου 30 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) καταργούνται για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών για την τριετία που αρχίζει από 01-01-2001 και εφεξής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.