Νόμος 3409/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Άδεια Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου παρέχονται από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής:

 

α) Ύστερα από άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της. Μπορούν, επίσης, να ασκούνται και σε περιοχές αρμοδιότητας άλλων Λιμενικών Αρχών ύστερα από έγκρισή τους, που παρέχεται αμέσως, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι της παραγράφου 3, οι οποίοι όμως πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

 

β) Σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής του άρθρου 2, και

 

α)α) Για υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού από τον οποίο έχουν εξουσιοδοτηθεί.

 

β)β) Για υπηρεσίες οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης μετά από πιστοποίηση των υπηρεσιών του Παροχέα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ εθνικά πρότυπα παροχής καταδυτικών υπηρεσιών.

 

γ)γ) Για υπηρεσίες εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού μετά από πιστοποίηση καταδυτικού εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής για τον καταδυτικό εξοπλισμό.

 

δ)δ) Για υπηρεσίες περιήγησης επιφανείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού από τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου από τη Λιμενική Αρχή, οι ειδικές απαγορεύσεις και περιορισμοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, την ισχύ της, η μορφή, το περιεχόμενο των πιστοποιητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό του παρόχου καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής δεν απαιτείται γνώση της ελληνικής, εφόσον κατά τον χρόνο που εκπαιδεύει ή συνοδεύει αλλοδαπούς είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία του με ελληνόφωνο στέλεχος της επιχείρησης του παρόχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

3. Η Λιμενική Αρχή με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευομένων ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρονικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

 

4. Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση ανανέωσης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2, πρέπει να υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.

 

Για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, καταβάλλεται τέλος χιλίων ευρώ και πεντακοσίων ευρώ αντίστοιχα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

5. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους του ενός Οργανισμούς.

 

6. Η άδεια του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής αφαιρείται:

 

α. Προσωρινά:

 

1) για χρονικό διάστημα ενός μηνός, αν επιβληθούν οι Κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και

 

2) για χρονικό διάστημα τριών μηνών, αν επιβληθούν Κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 μέσα σε ένα χρόνο από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση

 

β. Οριστικά αν:

 

1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της,

 

2) παρέλθουν έξι μήνες από την ανάκληση της εξουσιοδότησης ή την παύση της λειτουργίας του Οργανισμού, του οποίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζει και δεν υποβάλει στη Λιμενική Αρχή εξουσιοδότηση από άλλον Οργανισμό ή την απόφαση αναγνώρισης ικανότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10,

 

3) σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής και υπαιτιότητας του ιδίου ή προστηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.