Νόμος 3444/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών: εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου.}

 

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου: τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε' της παραγράφου 2 του παρόντος και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου: Πίνακας που περιλαμβάνει τις εταιρείες, οι οποίες δικαιούνται να αναλαμβάνουν κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης τις υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 διαφημιστικές δραστηριότητες.}

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης: Συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, εταιρείες κάθε νομικής μορφής που ασκούν τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.}

 

6. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν σε αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα τις δραστηριότητες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.}

 

7. α) Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Η ανάδοχος διαφημιστική εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλυτική κατανομή του συμβατικού τιμήματος, πριν από την εξόφληση του τιμήματος της εκάστοτε συμβάσεως ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης προς τη διαφημιστική εταιρεία. Επίσης, θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης.

 

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί υπό την προϋπόθεση προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων.

 

Σε περίπτωση μη προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων ή προσκομίσεως αυτών κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξοφλήσεως, στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας. Σε περίπτωση υποτροπής ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας προβαίνει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση στη διαγραφή της διαφημιστικής εταιρείας από το τηρούμενο Μητρώο Διαφημιστών Δημοσίου για διάστημα από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.