Νόμος 3444/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οργανισμός - Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, εντός εξαμήνου, μετά από πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Αρχείου και καθορίζονται:

 

α) η έδρα του Αρχείου,

β) οι ειδικότεροι σκοποί και οι δραστηριότητες του Αρχείου,

γ) η σύσταση των Διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών,

δ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα,

ε) η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Αρχείου και

στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 

α) την κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες,

β) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού,

γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού στα εργασιακά θέματα και στα θέματα λειτουργίας και παραγωγής,

δ) τις εν γένει σχέσεις του προσωπικού με το Αρχείο και

ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

3. Με Κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Αρχείου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εσωτερικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. α) Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να προσλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3)α του άρθρου 8, καθώς και διοικητικό προσωπικό με σύμβαση έργου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης ή παροχής έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ή η υπηρεσιακή κατάσταση του ως άνω προσωπικού.

 

Το επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρούσας, διέπεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1, από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για το προσωπικό αυτό.

 

Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 6 παράγραφος 6)γ' συμμετέχουν δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

β) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 7 πόροι περιέρχονται στο Αρχείο και το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τη διαχείριση τους. Η οικονομική διαχείριση μπορεί να ασκείται από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο όργανο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία της οικονομικής διαχείρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.