Νόμος 3444/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πόροι - Οικονομικός έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πόροι του Αρχείου προέρχονται από:

 

α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

 

β) επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών ή της Κοινωνίας της Πληροφορίας,

 

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Αρχείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής,

 

δ) χορηγίες ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ε) τα έσοδα από τη διάθεση, έναντι ανταλλάγματος, υπηρεσιών ή προϊόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του και

 

στ) κάθε άλλη πηγή.

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της οικονομικής διαχείρισης του Αρχείου.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί, οποτεδήποτε, να διατάσσεται η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα ασκήσεως του ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.