Νόμος 3444/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο - Διευθύνων Σύμβουλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα Διοίκησης του Αρχείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη ως ακολούθως:

 

α) 4 μέλη που υποδεικνύονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου,

β) 1 μέλος που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) 1 μέλος που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και

δ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται κατά την παράγραφο 10.

 

Όλα τα ανωτέρω μέλη, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

 

Οι πιο πάνω φορείς υποδεικνύουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εντός προθεσμίας 10 ημερών από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο εποπτεύων Υπουργός προβαίνει στη συμπλήρωση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου κατά την κρίση του.

 

Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τη δράση του Αρχείου.

 

Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, πλην του Προέδρου, δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του.

 

5. Κατά τα λοιπά η σύνθεση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων.

 

6. α) Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί το Αρχείο και προβαίνει γενικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού του Αρχείου. Διαμορφώνει, ιδίως, τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών του, διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία που ανατίθενται στο Αρχείο, αποφασίζει τη σύσταση ή συμμετοχή σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κάθε είδους φορείς, συνάπτει δάνεια, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την ετήσια έκθεση επί της διαχειρίσεως, καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9, συνιστά επιτροπές, λαμβάνει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα θέματα, συνάπτει συμβάσεις έργου επί εξειδικευμένου αντικειμένου, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος, μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Το διοικητικό συμβούλιο έχει και τις αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε επιτροπές του ή μεμονωμένα μέλη του. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζει και την καταβολή αμοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

 

γ) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται οι Επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Αρχείο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Στις Επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει 1 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αρχείου, ο εκπρόσωπος του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης.

 

δ) Οι κατά την περίπτωση α' συνιστώμενες επιτροπές συνεδριάζουν εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας.

 

7. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το Αρχείο δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό ή καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί δε με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητες του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση έλλειψης του Προέδρου και μέχρι τον ορισμό νέου, αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο νέος Πρόεδρος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

 

8. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων ανά μήνα, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, και η αμοιβή του Προέδρου, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, κατά παρέκκλιση του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, να διαθέτει ιδιαίτερη γνώση σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, ικανή εμπειρία στη διοικητική οργάνωση, επαγγελματική καταξίωση και να γνωρίζει άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα εκ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

 

10. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε 3 εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με το Αρχείο, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2414/1996.

 

11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Αρχείου, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους, έχει την ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη του Αρχείου και εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, την πρόσληψη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης, τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού, τη σύνταξη Κανονισμών της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

 

12. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και ασυμβίβαστη προς οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

 

13. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.