Νόμος 3444/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διάρθρωση - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο Αρχείο λειτουργούν 4 Διευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε Τμήματα.

 

β. Στο Αρχείο συνιστώνται 50 οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού.

 

γ. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καθορίζονται οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Αρχείου, η ειδικότερη διάρθρωσή τους, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Αρχείου.

 

2. Στο Αρχείο συνιστάται αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας, το οποίο υπάγεται στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και είναι αρμόδιο για:

 

α) την παροχή νομικής συνδρομής κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του Αρχείου,

β) την υποστήριξη του Αρχείου ενώπιον των Δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών.

 

3. Στο Αρχείο υπηρετεί το ακόλουθο προσωπικό:

 

α) Επιστημονικό προσωπικό. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα αντίστοιχης ειδικότητας με την προκηρυσσόμενη θέση. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, ύστερα από προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Αρχείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, που προβλέπεται στην παράγραφο 6)γ του άρθρου 6. Με την προκήρυξη καθορίζονται η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη. Από την κατηγορία αυτή επιλέγονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων.

 

β) Νομικός Σύμβουλος και δικηγόροι. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας προΐσταται Νομικός Σύμβουλος και υπηρετούν έως 2 δικηγόροι, οι οποίοι υπάγονται στον Νομικό Σύμβουλο. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο Νομικός Σύμβουλος παρίσταται, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

 

Ο Νομικός Σύμβουλος και οι δικηγόροι επιλέγονται και προσλαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια, τα προσόντα και οι όροι αμοιβής και συνεργασίας. Η πρόσληψη των δικηγόρων γίνεται μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου.

 

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, να αναθέτει το χειρισμό συγκεκριμένων δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ή τη λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων και σε εξωτερικούς δικηγόρους.

 

γ) Διοικητικό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, μετά από επιλογή από Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

δ) Λοιπό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, μετά από επιλογή από Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να αποσπώνται στο Αρχείο μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών ή άλλων κατά περίπτωση οργάνων. Η απόσπαση γίνεται με σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Αρχείου και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται με την απόφαση της απόσπασης, πλην των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Κατά τα λοιπά, για την απόσπαση εφαρμόζονται για μεν τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα οι κείμενες διατάξεις, για δε τους λοιπούς, οι διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του οικείου φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.