Νόμος 3454/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε θέση Διοικητή ή Προέδρου Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή στελέχη φορέων του δημόσιου τομέα ή τραπεζών, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), προκειμένου περί μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για το διορισμό των ανωτέρω λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, αποτελεί η συναίνεση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την πρωτοκόλληση του έγγραφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3329/2005.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.