Νόμος 3459/06 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Εισαγωγή χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικό κατάστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν καταδικαστεί για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παράγραφος 1, το δικαστήριο μπορεί με την καταδικαστική απόφαση να διατάξει την εισαγωγή του, προς σωματική απεξάρτηση, σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης. Αν η ανάγκη για τη σωματική αυτή απεξάρτηση προκύψει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η εισαγωγή διατάσσεται από τον ανακριτή, μετά σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα ή κατάστημα.

 

Εάν ο παραπάνω δράστης δηλώσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, μπορεί το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση να διατάξει την έκτιση μέρους της ποινής σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, στο οποίο ο δράστης εισάγεται για συντήρηση και απεξάρτηση μέχρι αποθεραπείας του. Την εισαγωγή του δράστη σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, που λειτουργεί υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου κατά νόμο φορέα, μπορεί να διατάξει και ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παράγραφος 1. Ο χρόνος παραμονής στο ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή στο ειδικό τμήμα του καταστήματος κράτησης υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής.

 

2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης και υποβάλλεται σε θεραπευτικό πρόγραμμα κατά την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του ειδικού θεραπευτικού καταστήματος ή του υπευθύνου του ειδικού τμήματος του καταστήματος κράτησης, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα απεξάρτησης. Το συμβούλιο στην απόφασή του για υφ' όρον απόλυση μπορεί να επιβάλλει στον απολυόμενο την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε βιοχημικές, τοξικολογικές ή άλλες εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστημα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, οπότε με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών η υφ' όρον απόλυση ανακαλείται.

 

3. Αν το δικαστήριο κρίνει μη τιμωρητέο, κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 περίπτωση α', ή αθωώσει για έλλειψη καταλογισμού δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παράγραφος 1, μπορεί, εφόσον ο δράστης το επιθυμεί, να διατάξει την εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα για σωματική απεξάρτηση. Αν μετά τη σωματική απεξάρτηση ο δράστης δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη θεραπεία για συντήρηση και απεξάρτηση, μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα.

 

4. Αν ο δράστης πάσχει από ψυχική νόσο, μπορεί μετά τη σωματική απεξάρτηση να μεταχθεί σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, εφαρμόζονται δε αναλόγως τα άρθρα 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα.

 

5. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί υπό όρους, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 31, η καταδικαστική απόφαση αναγράφεται μόνο στα αντίγραφα ποινικού μητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.