Νόμος 3459/06 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Σκοπός του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ιδρύει συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων.

 

3. Στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων εντάσσονται οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Ειδικού Θεραπευτικού Προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Νταού Πεντέλης και η Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία ένταξης των παραπάνω μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Στη Γενική Συνέλευση αυτή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και τα επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Τα υπόλοιπα 2 μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

5. Πόροι του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νόμου [Ν] 2592/1953, πλην των τελών χαρτοσήμου. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Ο ισολογισμός - απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

6. Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορεί να αποσπώνται στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι απεριόριστη. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια υπουργική απόφαση ύστερα από αίτηση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

 

7. Με τη διαδικασία της παραγράφου 6 είναι δυνατή η απόσπαση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και άλλων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.