Νόμος 3459/06 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 3 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες:

 

α) πρόληψη - ενημέρωση

 

β) θεραπευτική αποκατάσταση

 

γ) κοινωνική επανένταξη.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990), αρμόδιο για την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα του άρθρου 32 υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 1851/1989 (ΦΕΚ 122/Α/1989). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών εγκρίνονται τα θεραπευτικά προγράμματα, που εφαρμόζονται στα ως άνω καταστήματα. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω καταστήματα.

 

3. Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί μονάδες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης με δαπάνες τους ή και με συγχρηματοδότηση ή δανειοδότηση από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών έχουν την ίδια δυνατότητα:

 

α) δήμοι και κοινότητες,

 

β) φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις,

 

γ) εκκλησιαστικοί φορείς,

 

δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα,

 

ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

 

4. Για την ίδρυση και λειτουργία από τους ανωτέρω φορείς μονάδων, εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν βάσει του άρθρου 55, απαιτείται άδεια, που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθεί αναποτελεσματικότητα του επιτελούμενου σε αυτές έργου.

 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1894/1990, όσες μονάδες ιδρύονται εφεξής, με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν με βάση το άρθρο 55, ανεξάρτητα από τον φορέα τους υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ασκείται από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών

 

6. Φορείς που επιχορηγούνται από το Κράτος υπόκεινται και στον έλεγχο της οικονομικής τους διαχείρισης.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω μονάδων, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του επιτελούμενου σε αυτές έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.