Νόμος 3467/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής - Διάρκεια ισχύος των πινάκων Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α' μέχρι και ι' πινάκων επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

 

2. Το οικείο συμβούλιο επιλογής των υποψηφίων της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζει εντός του ιδίου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

 

3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 οι διευθυντές εκπαίδευσης των νομών, με αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 

α) Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών, ανάλογα με τις μεταξύ τους αποστάσεις, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικών διαμερισμάτων. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές.

 

Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες υπάγονται σχολεία που λειτουργούν μόνο στο νησί αυτό.

 

β) Προκηρύσσουν τις κενές θέσεις των σχολικών μονάδων, των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της περιοχής ευθύνης τους για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών προς κάλυψη των κενών και των κενούμενων θέσεων. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, και αναρτάται αυθημερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες, στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του νομού προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

γ) Καλούν τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης.

 

4. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους υπό στοιχεία ι)α' μέχρι και κ)ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και στα γραφεία της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

 

5. α) Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και υπεύθυνου τομέα Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.

 

β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου, σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και υπευθύνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους αιτούντες σε αριθμό τριπλάσιο των υφιστάμενων θέσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα. Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του τριπλασίου, συντάσσεται πίνακας με όσους έχουν υποβάλει αίτηση.

 

γ) Ο συνταχθείς από το σύλλογο πίνακας μαζί με το πρακτικό διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στον διευθυντή εκπαίδευσης και μέσω αυτού, εντός πέντε ημερών, στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

 

6. Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.

 

7. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ως εξής:

 

α) Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι για τις θέσεις δύο εκπαιδευτικών περιφερειών.

 

β) Οι υποψήφιοι διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων για τις θέσεις μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας.

 

γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις θέσεις μίας ή περισσότερων περιοχών του ίδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.