Νόμος 3467/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα κριτήρια επιλογής κατά κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης, η αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων έχουν ως εξής:

 

Α. Σχολικών συμβούλων

 

1) Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική εμπειρία: 10 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο.

 

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:

 

α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 0,5 μονάδες για κάθε έτος πέραν αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 3 μονάδες κατά ανώτατο όριο.

 

β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 5 μονάδες κατ' ανώτατο όριο.

 

γ) Το διορισμό σε θέση Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή την άσκηση καθοδηγητικού έργου σχολικού συμβούλου σε 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 2 μονάδες κατ ανώτατο όριο.

 

2) Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση: 26 αξιολογικές μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής:

 

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 6 μονάδες για το πρώτο και σε 9 μονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.

 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 3 μονάδες για τον πρώτο και σε 5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός.

 

γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 3 μονάδες.

 

δ) Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε 3 μονάδες και 4 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχίων.

 

ε) Επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα.

 

στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων.

 

ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων.

 

η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,75 μονάδες.

 

θ) Διαπιστωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.

 

ι) Διαπιστωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 2 μονάδες και σε 4 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.

 

ι)α) Το αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε 5 αξιολογικές μονάδες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 

ι)α)1) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων. Μονάδες μέχρι 2,5.

 

Τα βιβλία πρέπει να έχουν τεκμηρίωση και να αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή.

 

ι)α)2) Η δημοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Μονάδες μέχρι 1,5.

 

ι)α)3) Η συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής σχολικών διδακτικών βιβλίων. Μονάδες μέχρι 1.

 

Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ενός διδακτορικού διπλώματος και ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά σε 7. Για δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 3 μονάδες και για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται κατά ανώτατο όριο σε 4.

 

3) Προσωπικότητα γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

 

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

 

β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες.

 

Β. Διευθυντές εκπαίδευσης - προϊστάμενοι γραφείων

 

1) Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική εμπειρία: 22 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο.

 

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:

 

α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της αιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 8 μονάδες κατά ανώτατο όριο.

 

β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 12 μονάδες κατά ανώτατο όριο.

 

γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια σε 2 μονάδες κατά ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:

 

γ)1) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού συμβούλου σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

 

γ)2) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

 

γ)3) Άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,25 μονάδες ανά έτος και μέχρι 0,5.

 

γ)4) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό μέλος σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.

 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες.

 

2) Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση: 14 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής:

 

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 4,5 μονάδες για το πρώτο και σε 6,5 μονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.

 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός.

 

γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 2,5 μονάδες.

 

δ) Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε 2 μονάδες και σε 3 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία.

 

ε) Επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα.

 

στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες.

 

ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες.

 

η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,25 μονάδες.

 

θ) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 μονάδες και σε 1 μονάδα για περισσότερες της μίας γλώσσας.

 

ι) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας.

 

Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά σε 5,5. Για το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 2 μονάδες και για το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

3) Προσωπικότητα γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

 

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

 

β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες.

 

Γ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 

Ως προς τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, την αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β' του άρθρου αυτού.

 

Δ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

Κριτήριο επιλογής των στελεχών του κεφαλαίου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.