Νόμος 3577/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα Διοίκησης Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31-12-2008.}

 

2. Η παράγραφος 2)β της περίπτωσης Β' του άρθρου 8 του νόμου 3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νόμου 3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών της παραγράφου 1, όσων μετέχουν στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας ως επιτηρητές και βαθμολογητές και των μελών των Τριμελών Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων, των οποίων η σύσταση θα προβλέπεται σε υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων που συμμετέχουν στη γραπτή δοκιμασία και στην προφορική συνέντευξη βαρύνουν τους ίδιους.}

 

4. α) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων - Λυκείων), κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιμώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση, τα οποία αφορούν στις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα.}

 

β) Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ1 για θέσεις Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.}

 

γ) Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθμό Α', με τουλάχιστον δώδεκα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είκοσι επτά έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τον κλάδο ΤΕ1, εκ των οποίων οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικά εργαστηριακά κέντρα ή Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.}

 

δ) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του νόμου 3467/2006 διαγράφεται η φράση και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του τέταρτου έτους.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης Γ' του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα και των Λυκειακών Τάξεων αυτού, που λειτουργούν εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 2 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου με βαθμό Α', οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία 6 τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μια πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη να αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.}

 

6. Στην περίπτωση Δ' του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις της περίπτωσης αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.