Νόμος 3577/07 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' έως γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003) εξακολουθούν να ισχύουν έως και το έτος 2008.

 

2. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005), εφαρμόζονται και για τα σχολικά έτη 2006 - 2007 και 2007 - 2008.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) προστίθεται η φράση ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 20-07-2006.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκλογής μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των διατάξεων περί εκλογής των μελών της Ακαδημίας Αθηνών, ο χαρακτηρισμός φορέων, νομικών ή φυσικών προσώπων, με τον όρο Πανεπιστημιακός ή Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκός ή Ακαδημία και ο αντίστοιχος αποχαρακτηρισμός, γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

5. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003) η παράγραφος 8)β αναριθμείται σε 8)γ και προστίθεται παράγραφος 8)β ως ακολούθως:

 

{β) ί. Η περίπτωση α' του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/1995 (ΦΕΚ 75/Α/1995) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Επιστήμες και Πολιτισμός με κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

 

ii. Η περίπτωση α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/1995 (ΦΕΚ 75/Α/1995) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 01-01-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.