Νόμος 3467/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κρίση και επιλογή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Σχολικών Συμβούλων

 

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4:

 

α) Επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση των πινάκων σε αυτούς.

 

β) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, τον ορισμό εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κύρος, για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων.

 

2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους σχετικούς πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

 

3. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1 προσώπων, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συμβούλιο.

 

4. Μετά την παράδοση των αξιολογήσεων της προηγούμενης παραγράφου το συμβούλιο επιλογής:

 

α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τις επί μέρους αξιολογικές μονάδες των κριτηρίων και το σύνολο αυτών, κατά κατηγορία, που τους αφορούν και ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων τις οποίες το συμβούλιο εξετάζει και επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες.

 

β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.

 

5. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένως τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης.

 

Αν η βαθμολογία ενός ή περισσότερων μελών είναι μικρότερη από το μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των παρόντων μελών, πλέον των πέντε μονάδων, η βαθμολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε μονάδες ακριβώς.

 

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία Προσωπικότητα Γενική Συγκρότηση είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του συμβουλίου, όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.

 

6. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους, για κάθε περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, πίνακες επιλογής, κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου.

 

7. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επί μέρους κατηγοριών. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

 

8. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στο διαγωνισμό επιλογής και, τέλος, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία προσωπικότητα - γενική συγκρότηση.

 

9. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, δια της οικείας διεύθυνσης προσωπικού, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για επικύρωση.

 

10. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός μηνός από την εξάντληση του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην επιλογή υποψήφιοι χωρίς τη δι ενέργεια διαγωνισμού επιλογής. Η ισχύς των πινάκων αυτών λήγει μαζί με τους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

 

Β. Διευθυντών Εκπαίδευσης - Προϊσταμένων Γραφείων

 

1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συμβούλων εφαρμόζονται αναλόγως και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.

 

2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τους εξής πίνακες κατά περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης:

 

α) Διευθυντών εκπαίδευσης,

β) Προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης,

γ) Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,

δ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής.

 

3. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους πίνακες της παραγράφου 2 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.

 

4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή απομένουν κενές θέσεις και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς αξιολογικούς πίνακες από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό επιλογής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, συντάσσεται συμπληρωματικός αξιολογικός πίνακας από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της διεύθυνσης που υπάρχουν κενές θέσεις, μετά από πρόταση του αρμόδιου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια 1) και 2) του υπό στοιχείο Β' του άρθρου 8.

 

Γ. Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 

1. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του στοιχείου Β' του άρθρου αυτού. Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.

 

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίησή τους, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

4. α) Για την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παρέκκλιση της επόμενης περίπτωσης.

 

β) Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

Δ. Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής όταν λάβει τους συνταχθέντες από το σύλλογο των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και σχολικού εργαστηριακού κέντρου πίνακες υποψηφίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5)β του άρθρου 4, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία της συνέντευξης και ορίζει την ημερομηνία εντός της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης. Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τις κοινοποιεί στα σχολεία και σχολικά εργαστηριακά κέντρα, αντιστοίχως.

 

2. Κατά τη συνέντευξη τα αρμόδια συμβούλια αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβουν υπόψη τη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπευθύνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.

 

Ε. Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.