Νόμος 3481/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι διατάξεις του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται στις κτηματογραφήσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 19 και 20 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις κτηματογραφήσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο κήρυξής τους. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται τόσο στις κτηματογραφήσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί, πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, όσο και στις μελλοντικές. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση έχει κατά την έκδοση του νόμου αυτού περαιωθεί, και στις πρώτες εγγραφές έχουν καταχωρισθεί δικαιώματα με τίτλους κτήσης, για τους οποίους απουσιάζουν τα στοιχεία μεταγραφής, εγγραφής ή σημείωσης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου, εφαρμόζονται τα εδάφια δ' και επόμενα της εν λόγω παραγράφου.

 

β) Οι διατάξεις του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία όσο και γι' αυτά που θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

 

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) τέλος κτηματογράφησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές καταβάλλεται από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή πάγιο τέλος κτηματογράφησης, που δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τα δικαιώματα σε χώρους στάθμευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε 20 €. Στις αγροτικές περιοχές, τα φυσικό πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.

 

β) Ο τρόπος είσπραξης του τέλους αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του εν λόγω τέλους στην περίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί από τις πρώτες εγγραφές, συνεπεία διορθώσεώς τους με δικαστική απόφαση ή με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του αντίστοιχου τέλους από τον υπέρ ου η διόρθωση. Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και μπορεί να εισφέρονται στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τους όρους της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων περί μεταφοράς πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας στην εν λόγω εταιρεία και διατίθενται για τους σκοπούς των εν λόγω οργανισμών. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Για την εισφορά στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζεται ο νόμος 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση, η οφειλή βεβαιώνεται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και εισπράττεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ανεξαρτήτως αν το οφειλόμενο ποσό είναι μικρότερο από το εκάστοτε ως κατώτατο προβλεπόμενο για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ποσό. Σε περίπτωση δικαιωμάτων που τελούν υπό αναβλητική αίρεση, τα τέλη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον υπό αίρεση δικαιούχο. Εάν η αναβλητική αίρεση ματαιωθεί, ο υπό αίρεση δικαιούχος που κατέβαλε τα τέλη έχει αξίωση κατά του δικαιούχου για απόδοση των σχετικών ποσών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η πρώτη εγγραφή έχει γίνει στο όνομα προσώπου που έχει αποβιώσει, η καταβολή των τελών από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου της πράξης αποδοχής κληρονομιάς ή άλλης ισοδύναμης με αυτήν πράξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση της κληροδοσίας του άρθρου 1996 του Αστικού Κώδικα.

 

γ) Στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παρούσας παραγράφου μπορεί να ορίζεται ότι είναι άκυρη κάθε μεταγενέστερη της αποφάσεως αυτής εκούσια διάθεση καταχωρισθέντος στο Κτηματολόγιο δικαιώματος εκ μέρους του υπέρ ου η πρώτη εγγραφή, αν αυτός δεν έχει καταβάλει τα αναλογούντα στο δικαίωμά του τέλη κτηματογράφησης.

 

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου τέλους. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν πρόκειται για δικαίωμα κυριότητάς τους επί κοινόχρηστων ακινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

3. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών κτηματογράφησης Εθνικού Κτηματολογίου που έχουν εγκριθεί με υπουργικές αποφάσεις πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 3316/2005.

 

4. α) Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 τίθενται σε ισχύ έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται στις συμβάσεις των οποίων περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση μετά την ημερομηνία αυτή, εκτός των διατάξεων των ως άνω άρθρων στις οποίες η έναρξη ισχύος ορίζεται διαφορετικά, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 6 περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 4, οι οποίες εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης.

 

β) Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που θα αποσταλεί πρόσκληση για διαπραγμάτευση μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

γ) Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5 εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατέθηκαν ή θα ανατεθούν κατά το νόμο 3316/2005.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 εφαρμόζονται και στις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις έργων. Αγωγές που έχουν ασκηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων χωρίς τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας, δεν θεωρούνται απαράδεκτες για το λόγο αυτόν.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για εγγραφή και αναθεώρηση των βεβαιώσεων εγγραφής, μετά την ημέρα ισχύος του νόμου αυτού.

 

7. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής εξακολουθούν να ασκούν τα μέχρι τούδε αρμόδια όργανα. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τα νέα όργανα και οι συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές.

 

8. Οι παράγραφοι 1-5 του άρθρου 6 εφαρμόζονται στα τέλη της οικονομικής χρήσης 2007.

 

9. Η θητεία της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 2576/1998 λήγει στις 30-06-2006, εξακολουθεί όμως να λειτουργεί νόμιμα μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8.

 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου, κάθε διάταξη αντίθετη στον νόμο αυτόν καταργείται

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.