Νόμος 3489/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό.

 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου έχει ως αποστολή την ανάδειξη, ανάλυση και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών, τεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και την επεξεργασία κατάλληλων μέτρων και προτάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, τα όρια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύεται, με σχετικό χάρτη κλίμακας 1:5.000, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου:

 

α) επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, την παραγωγική, τουριστική, βιομηχανική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του, καθώς και την ανάπτυξη των θαλάσσιων συγκοινωνιών και της ακτοπλοΐας στο Θερμαϊκό Κόλπο

 

β) συλλέγει, μελετά και αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.

 

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και επεξεργάζεται, από κοινού, μέτρα, με σκοπό την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου

 

δ) μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών επί θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου

 

ε) παρακολουθεί τις δραστηριότητες άλλων φορέων, αρμόδιων για θέματα σχετικά με το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, μεριμνά για την υποστήριξή τους, όπου και όταν απαιτείται, και εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης τρόπους συντονισμού των φορέων αυτών για την ανάπτυξη και προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου

 

στ) εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προγράμματα που αφορούν επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και, εν γένει, δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών που έχουν σχέση ή επηρεάζουν το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και τη βιώσιμη ανάπτυξή της

 

ζ) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης για κάθε έτος, στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, στην οποία περιγράφονται η κατάσταση του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και οι δράσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν και προτείνονται μέτρα εφαρμόσιμων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντός της

 

η) δημιουργεί κέντρο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών και οργανώνει βάσεις δεδομένων, τις οποίες θέτει στην ελεύθερη χρήση και αξιοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου

 

θ) συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς για την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου

 

ι) μελετά τα θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και επιμελείται σχετικών εκδόσεων, που περιλαμβάνουν ειδικές προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες, κανονισμούς και γνώσεις για την ισχύουσα, κάθε φορά, τεχνολογία και τεχνογνωσία.

 

ι)α) μεριμνά, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, για την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που υπηρετούν εντός των ορίων της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, σε αντικείμενα και τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική διαχείρισή του

 

ι)β) εκπονεί ειδικές μελέτες και διαχειρίζεται προγράμματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και σχετικές μελέτες και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ειδικά ταμεία και ευρωπαϊκά ταμεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

4. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας - Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθενται στη Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου αρμοδιότητες, που ανήκουν σε Υπουργείο ή Περιφέρεια και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.

 

5. Η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Νομικό και Οικονομικό

 

β) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης

 

γ) Τμήμα Έρευνας - Εξέλιξης και Προδιαγραφών.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. 6. α) Της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος.

 

7. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου συνιστώνται, στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες, κατά κατηγορία και κλάδο, έχουν ως εξής:

 

1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού Θέσεις 3

β) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Θέσεις 5

γ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Θέσεις 2

 

2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού Θέσεις 1

β) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανικών Θέσεις 1

 

3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων Θέσεις 2

 

4) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Θέσεις 1

 

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.