Νόμος 3489/06 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης (εφεξής Ταμείο) και έδρα την Αθήνα.

 

2. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του άρθρου 107 του Αστικού Κώδικα.

 

3. Μέλη του Ταμείου καθίστανται, από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτού, υπάλληλοι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Η ιδιότητα μέλους του Ταμείου διατηρείται και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής του.

 

Στο μητρώο του Ταμείου μπορούν να εγγραφούν, μετά από σχετική αίτηση:

 

α) υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

 

β) όσοι διορίζονται ή προσλαμβάνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην περίπτωση α' εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και στην περίπτωση β', εντός της ίδιας προθεσμίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψης, κατά περίπτωση.

 

4. Υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που αποκτούν την ιδιότητα μέλους αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν δικαίωμα επί του συνόλου των παροχών της παραγράφου 5, ως ακολούθως:

 

α) υπάλληλοι εν ενεργεία, για όσο χρόνο υπηρετούν,

 

β) συνταξιούχοι, για περίοδο δεκαπέντε (15) ετών και, απεριορίστως, την παροχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 5.

 

Ειδικώς τα μέλη της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάροδος δεκαπέντε (15) ετών από την εγγραφή τους.

 

5. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών του, της αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας, με:

 

α) τη συμπληρωματική κάλυψη δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των μελών, καθώς και των συζύγων και των τέκνων τους,

 

β) την καταβολή, στα μέλη, χρηματικής αρωγής, σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματός τους και βοηθήματος στους κληρονόμους των μελών, εφόσον αυτοί είναι σύζυγος ή τέκνα,

 

γ) τη λειτουργία κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς,

 

δ) την παροχή, στα μέλη, έκτακτων βοηθημάτων κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές,

 

ε) τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τις οικογένειές τους, που μπορεί να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς.

 

6. Πόροι του Ταμείου αποτελούν:

 

α) εισφορές των μελών του, που ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών ή συντάξεών τους, κατά περίπτωση,

 

β) ετήσια επιχορήγηση από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, σε ποσοστό που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) των ετησίων εσόδων του,

 

γ) δωρεές τρίτων προσώπων, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από τη διενέργεια εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στο σκοπό του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησης, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της λειτουργίας του Ταμείου, της διαδικασίας των επιχορηγήσεων και της διαχείρισης των πόρων του, της διαδικασίας τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου των μελών του και της εγγραφής ή διαγραφής από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.