Νόμος 3518/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις χορήγησης και υπολογισμός εφάπαξ παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών αποτελούν:

 

α) Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10 έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας, ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 έτη.

 

β) Η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 

γ) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας με βάση τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του νόμου [Ν] 2084/1992 και του άρθρου 16 του νόμου 2556/1997, όπως ισχύουν, εφόσον ο θανών είχε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον πέντε έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, καθορίζεται ο υπολογισμός και το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος. Σε κάθε περίπτωση, για το τμήμα του χρόνου που θα διανυθεί από την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση του Κλάδου, το εφάπαξ βοήθημα θα υπολογίζεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους από 01-01-1993.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.