Νόμος 3536/07 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ως προς τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των ανάλογων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράγραφοι 3 και 4). Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), οι οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

β) Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι δυνατόν να συνιστώνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές ενότητες και να έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί σε αυτές.

 

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν σε κάθε διαχειριστική ενότητα και οι οποίοι δεν έχουν μέχρι την ισχύ του παρόντος συστήσει Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υποχρεούνται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας να προβούν στη σύσταση συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) ή είναι συναφείς με αυτές.

 

3. α) Ο σύνδεσμος της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

β) Η ανώνυμη εταιρία της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006. Κατ' εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία αυτή είναι δυνατόν να συμμετέχει, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης τιμολογιακής πολιτικής σχετικά με την κοστολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από τους εξυπηρετούμενους δημότες και περιγράφονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

4. Σε περίπτωση που οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχειριστικής ενότητας δεν προβούν στη σύσταση του συνδέσμου ή της ανώνυμης εταιρίας, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συνιστάται αναγκαστικός σύνδεσμος, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στην οικεία διαχειριστική ενότητα, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο σύνδεσμος αυτός λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 249 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006.

 

Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου δεν επιτύχει την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

5. Αν η λειτουργία των νομικών προσώπων των προηγούμενων παραγράφων είναι σε τέτοιο βαθμό πλημμελής ή ανεπαρκής, ούτως ώστε να τίθεται εξ αυτού του λόγου σε προφανή και σοβαρό κίνδυνο ή η δημόσια υγεία ή το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να αναθέσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, για το εκάστοτε επιβαλλόμενο χρονικό διάστημα, στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής ή σε άλλο νομικό πρόσωπο.

 

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν συσταθεί είτε, ενώ έχουν συσταθεί, δεν έχουν οργανωθεί σε βαθμό που να μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προς αποτροπή των ανωτέρω κινδύνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 247 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

6. Υφιστάμενες επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας, μετατρέπονται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ανώνυμες εταιρίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αναλόγως των ρυθμίσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες εταιρείες αυτής της μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Τοπικές Ενώσεις Δήμων Κοινοτήτων. Μετατροπές που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

7. Υφιστάμενοι σύνδεσμοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συναφές προς τα παραπάνω αντικείμενο δραστηριότητας μπορούν, ύστερα από τροποποίηση της συστατικής τους πράξης, ως προς το σκοπό, να μετατραπούν σε Συνδέσμους του παρόντος άρθρου (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

 

Τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες που τον απαρτίζουν, κατ' αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στις θέσεις αυτές εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ή θέματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, αναφορικά με τη λειτουργία και την άσκηση των δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου σε σχέση με τη διαχείριση και τις μεθόδους διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 

9. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που λειτουργούν είτε υπό τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη μίσθωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/1997), όπως ισχύει.

 

Το ίδιο ισχύει και για τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτελεί μόνος του το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της διαχειριστικής περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.