Νόμος 3801/09 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις θεμάτων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008) παρατείνεται ως την 31-12-2010.

 

2. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Κεντρικής Εύβοιας στο Δήμο Χαλκίδας, του Νομού Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς και του Νομού Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης η διάθεση των απορριμμάτων, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 2 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 3731/2008, εξακολουθεί να γίνεται και μετά την ανωτέρω τροποποίηση από τις αντίστοιχες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, Κιλκίς και Κατερίνης μέχρι τη χρονική ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Το ίδιο ισχύει και για τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτελεί μόνος του το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της διαχειριστικής περιοχής.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), εφαρμόζονται και για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή ειδικών νόμων, καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957 (ΦΕΚ 210/Α/1957), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).}

 

6. α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή του νόμου 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές, επί μία, τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού.

 

β. Η ένταξη ή η μεταφορά γίνεται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και συντελείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, με την ίδια πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

 

γ. Το ύφος της αμοιβής του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού διέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε, για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης.

 

δ.i. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης οι οποίες έχουν λυθεί υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

ii. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, σχετικής αίτησης ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης.

 

ε. Οι πράξεις του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου εκδίδονται μέσα σε 2 μήνες από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

στ. Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που παραχωρείται, κατά χρήση, από δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης το δίκτυο Ύδρευσης ή Αποχέτευσης της

στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

7. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγεται και το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που έχει μεταταγεί σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 παράγραφος 5 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) και 27 παράγραφος 9 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.