Νόμος 3580/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Βασική διάρθρωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας διαρθρώνεται σε Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου.

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Το Τμήμα Τεχνολογίας και Διαχείρισης Εφοδιασμού:

 

(α)α) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της διαχείρισης εφοδιασμού και της πληροφορικής και εισηγείται την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του συστήματος προμηθειών του παρόντος,

 

(β)β) υποστηρίζει ενεργά την Επιτροπή στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος των προμηθειών,

 

β) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης διενεργεί τον προγραμματισμό και την εκτίμηση του κόστους των προμηθειών ως εξής:

 

(α)α) Συγκεντρώνει τις ανάγκες προμηθειών των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1.

 

(β)β) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Προμηθειών για κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παράγραφος 1 και τον προϋπολογισμό κόστους αυτού.

 

(γ)γ) Συγκεντρώνει τα απολογιστικά στοιχεία ανά μονάδα αναφοράς των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 συνολικά και ενός εκάστου φορέα ξεχωριστά, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των ως άνω νομικών προσώπων και της καλής εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, συντάσσει εκθέσεις απολογισμού και αξιολόγησης του συστήματος προμηθειών και παρακολουθεί την απόδοση του συστήματος προμηθειών.

 

γ) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου:

 

(α)α) εποπτεύει τη λειτουργία των φορέων υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας των προμηθειών και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών,

 

(β)β) παρακολουθεί / εποπτεύει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση των συμβάσεων με τους προμηθευτές προϊόντων/παρόχους υπηρεσιών και την έγκαιρη εκπλήρωση του συνολικού προγράμματος προμηθειών.

 

δ) Το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας:

 

(α)α) παρακολουθεί τη διαδικασία κατάρτισης των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προσδιορισμού της πρότυπης ποσότητας ανά προϊόν ή ανάγκης ανά υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, που καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή,

 

(β)β) καθορίζει τις αποδεκτές τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών,

 

(γ)γ) καταρτίζει πρότυπα συμβάσεων, τευχών διακήρυξης και προσδιορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών.

 

ε) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εσόδων από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε' του παρόντος και ιδίως:

 

(α)α) καταρτίζει αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών,

 

(β)β) καταρτίζει ταμειακό πρόγραμμα,

 

(γ)γ) συγκεντρώνει τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και εισπράττει τις οφειλές των Ασφαλιστικών Οργανισμών,

 

(δ)δ) συγκεντρώνει τα τιμολόγια των προμηθευτών από τους φορείς, τα ελέγχει και επαληθεύει την παραλαβή τους,

 

(ε)ε) διαχειρίζεται και πραγματοποιεί την εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών,

 

(στ)στ) εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους,

 

(ζ)ζ) εισηγείται στην Επιτροπή για δανεισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε' περίπτωση 5 του παρόντος και εκτελεί κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την αποπληρωμή των δανείων,

 

(η)η) συνάπτει, αφού αποστείλει για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε σύμβαση αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ, τις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4, και 5, για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος.

 

στ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης:

 

(α)α) συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή,

 

(β)β) είναι υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη της Επιτροπής.

 

3. Η Γραμματεία της Επιτροπής παρέχει:

 

α) νομική υποστήριξη για κάθε νομικό θέμα που ανακύπτει στην Επιτροπή,

 

β) διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής και των συνεδριάσεων της,

 

γ) ενημέρωση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημοσιοποίηση του έργου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις του Προέδρου της Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.