Νόμος 3581/07 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007) και 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί εκποίησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων από το Δημόσιο και των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων.

 

2. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 συνάπτονται από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και εφόσον δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου.

 

Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή διαγωνισμού, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, στην οποία μετέχουν ένας εκπρόσωπος της προς στέγαση δημόσιας υπηρεσίας και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, είναι δυνατή η απευθείας σύναψη μίας των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.