Νόμος 3592/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2863/2000 (ΦΕΚ 262/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας λαμβάνονται υπόψη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του.}

 

2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{18. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών.

 

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν το πρόγραμμα τους με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.}

 

3. Η παράγραφος 21 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 64 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{21. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητες της. Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Κατά τη μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς επιτρέπεται η μετάδοση χορηγιών, χωρίς να προσμετρώνται στον επιτρεπόμενο διαφημιστικό χρόνο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Κάθε ανώνυμη εταιρία μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς και μία ακόμη άδεια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών με άλλο τεχνικό μέσο.

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μια μόνο εταιρία, η οποία είναι κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς επίσης και σε μια ακόμα εταιρία κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με άλλο τεχνικό μέσο, με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετοχή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει το πρόσωπο αυτό στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

Ειδικά η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε εταιρία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών επιτρέπεται ανεξαρτήτως ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ή στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.}

 

5. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006), καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται μέχρι την 31-12-2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.