Νόμος 3592/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζεται το αντίτιμο για τη χρήση ως πάρκων κεραιών των ακινήτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία ή των δημόσιων ακινήτων από τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για την τοποθέτηση των κεραιοσυστημάτων τους, οι φορείς στους οποίους περιέρχεται το αντίτιμο αυτό, η διαδικασία είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζεται το ποσοστό που περιέρχεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλουν οι αδειούχοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η διαδικασία είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β) Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006), περί της παροχής του επιδόματος ειδικών συνθηκών, και των υπ' αριθμόν 13113 Ζ/19-05-2006 (ΦΕΚ 645/Β/2006) και 2/29792/0022/10-07-2006 (ΦΕΚ 916/Β/2006), αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη χορήγηση των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. α) Στο άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1730/1987, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι έχουν θητεία έως τρία (3) χρόνια και επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη, είτε από το προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία είτε εκτός αυτού, με απόφαση του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών και της αμοιβής των Εντεταλμένων Συμβούλων καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.}

 

β) Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1730/1987, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1730/1987 τροποποιείται ως εξής:

 

{Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο πρόεδρος επικουρείται από τους εντεταλμένους συμβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές, στους οποίους μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάσει ορισμένες από αυτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.