Νόμος 3592/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ετήσιο ποσοστό επιβράβευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 14 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%). Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, θεωρείται μόνον η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ' αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνη η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή δημοσίευσης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Αν η επιβράβευση αυτή παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, αυτός διατίθεται περαιτέρω με όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζόμενους.

 

Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλεπόμενη στο διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή και στον διαφημιζόμενο αντίστοιχα, με πράξη της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.

 

Οι μη επιτρεπόμενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εάν καταβληθούν, θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε.

 

Ο έλεγχος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρησης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώρηση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.