Νόμος 3699/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Διορισμοί Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Υπηρεσιακές μεταβολές Επιστημονικού Προσωπικού, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διορισμοί του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών γίνονται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιλογή των διοριστέων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του άρθρου 24 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου, το οποίο καταρτίζει πίνακες που επικυρώνονται από τον Υπουργό και έχουν ισχύ για δύο χρόνια από την κύρωση και του τελευταίου πίνακα και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του κλάδου ΠΕ35 μπορεί να προσλαμβάνεται και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τους διορισμούς του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παρούσας παραγράφου προηγούνται άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον 67% η οποία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας, εφόσον έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού και μέχρι ποσοστού 20% επί του αριθμού των διοριζομένων από κάθε ειδικότητα.

 

2. Οι μεταθέσεις των μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε κενές οργανικές θέσεις.

 

3. Κενές οργανικές θέσεις μετά τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τους διορισμούς δύνανται να καλυφθούν με μετατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 69, 71, 72, 73 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα διδακτικό έτος. Η πρόσληψη τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους ενιαίους πίνακες που συντάσσονται, κάθε χρόνο, για το σκοπό αυτόν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τη σύνταξη των ενιαίων πινάκων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρόσληψη τους γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι προσλαμβανόμενοι λαμβάνουν τις συνολικές αποδοχές του εισαγωγικού κλιμακίου του κλάδου τους. Στις θέσεις αυτές και εφόσον οι ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών δεν δικαιολογούν πρόσληψη με πλήρες ωράριο, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με ανώτατο όριο ωρών το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου των νεοδιόριστων του κλάδου τους. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσλαμβανόμενους της παραγράφου αυτής υπολογίζονται με το γινόμενο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού κλιμακίου με το κλάσμα που έχει αριθμητή τις δεδουλευμένες ώρες και παρονομαστή τις ώρες του πρωτοδιόριστου του κλάδου τους. Η προϋπηρεσία αυτών υπολογίζεται με την αναγωγή του συνόλου των δεδουλευμένων ωρών σε έτη, μήνες, ημέρες.

 

4)α. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και μόνο, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της 27922/Γ6/08-03-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 449/Β/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 2)ζ του άρθρου 56 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

5. Η προϋπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

 

Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή απασχόλησης κατά περίπτωση. Αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3205/2003, είναι τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι προϋπηρεσίες θα αναγνωριστούν με την παρούσα διάταξη, δεν δικαιούνται την καταβολή αναδρομικών από της κατατάξεως τους στο νέο μισθολογικό κλιμάκιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 82 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

6. Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κρίνονται υπεράριθμοι ή άνευ αντικειμένου στις οργανικές τους θέσεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των συμβούλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, ή με παροχή στήριξης γονιών ή μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόληση τους.

 

7. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

 

8. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση, συνεδριάζει μέχρι 15 Μαρτίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/2001 (ΦΕΚ 47/Α/2001) και τη σειρά προτίμησης των ενδιαφερομένων, εισηγείται για τις μεταθέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με προτεραιότητα όσων υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες και των υπολοίπων, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης που συγκεντρώνουν και τη σειρά προτίμησης των κενών θέσεων που έχουν δηλώσει στον ενιαίο πίνακα προτιμήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.