Νόμος 3708/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α/2005) περί αποτίμησης της αξίας των αθλητών των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, παρατείνεται για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2947/2001, την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004 και την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3479/2006, παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 2008 - 2009 και 2009 - 2010.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 107Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3479/2006 και της παραγράφου 3 του άρθρου 107Β του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3479/2006, παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 2008 - 2009 και 2009 - 2010.

 

4. Οι διατάξεις των αναγκαστικού νόμου 445/1937 (ΦΕΚ 32/Α/1937), αναγκαστικού νόμου 446/1937 (ΦΕΚ 23/Α/1937) και από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 132/Α/1956) περί θεάτρων και κινηματογράφων ως και οι εκδιδόμενες σε εκτέλεση αυτών κανονιστικές πράξεις και διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά θέματα πυροπροστασίας για τη διεξαγωγή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τις εκδηλώσεις αυτές ισχύουν για θέματα πυροπροστασίας οι διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων, ιδία δε οι πυροσβεστικές διατάξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 1 του νόμου 616/1977 (ΦΕΚ 166/Α/1977), όπως ισχύει και του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) περί μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

5.α. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση, υπαγόμενο εις το εξής στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Παρατείνεται η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης που ορίστηκαν με τις υπ' αριθμό Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/13973/1200/2005 (ΦΕΚ 258/Β/2005), ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ΠΜΥ/74639/2006 (ΦΕΚ 9/ΥΟΔΔ/2006) και την 8606/2005 πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Παρατείνεται, επίσης, έως την 31-10-2008, η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 της δήλωσης του άρθρου 107 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει.

 

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 2121/1993 και η παράγραφος 7 του άρθρου 44 του νόμου 3316/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου εκκαθάρισης για τη λήψη μέτρων επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του ανωτέρω Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.