Νόμος 3832/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 224/1986 (ΦΕΚ 91/Α/1986), κάθε άλλη αρμοδιότητα της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, από τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

 

2. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ιδίως:

 

α. Καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα και παράγει και δημοσιεύει με την ιδιότητα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, τις επίσημες, εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές της χώρας και διενεργεί κάθε είδους, τακτικές ή έκτακτες, στατιστικές έρευνες, απογραφές και μελέτες.

 

β. Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως εθνική στατιστική υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού 223/2009, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

 

γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία - Eurostat και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των άλλων κρατών - μελών και τις εθνικές αρχές της επόμενης παραγράφου, καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς για στατιστικά θέματα και συμμετέχει στις οικείες στατιστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ως εθνική στατιστική υπηρεσία.

 

δ. Μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και για την προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της χώρας.

 

ε. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως ιδίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα μελετών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για στατιστικά θέματα, την ενοποίηση της μεθοδολογίας και την εφαρμογή των αρχών στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

 

στ. Μπορεί να διαβουλεύεται, να συνεργάζεται και να συμπράττει με όλους τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων σε στατιστικούς σκοπούς στους τομείς αρμοδιότητας τους.

 

ζ. Αναπτύσσει, διαχέει και συντονίζει την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας - Eurostat, στο πλαίσιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

 

Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές μεθοδολογικού χαρακτήρα και στατιστικά εργαλεία προς τους λοιπούς φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και προς κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αναλαμβάνει τη διενέργεια στατιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και προσώπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς αρχές και πρακτικές, ώστε να υπάρξει διάχυση κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας και περαιτέρω εφαρμογή αυτής.

 

η. Μεριμνά για την εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων παραγωγής ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το σύνολο του προσωπικού της και από τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

 

θ. Μεριμνά επίσης για τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της συμμετοχής του σε σεμινάρια κατάρτισης. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 

3. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι εθνικές αρχές, κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 223/2009, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, στο πλαίσιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ο κατάλογος των εθνικών αρχών διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

4. Για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις, ορίζεται εκπρόσωπος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και σε εθνική αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

5. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

6. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή πιστοποιεί ως επίσημες στατιστικές που έχουν διενεργηθεί από άλλους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η πιστοποίηση παρέχεται με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

7. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως συλλογικό όργανο:

 

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα,

 

β) εγκρίνει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,

 

γ) εγκρίνει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη Βουλή, στον Υπουργό Οικονομικών και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),

 

δ) εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,

 

ε) εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους,

 

στ) εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη Βουλή προς συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και το τελικό κείμενο του Κανονισμού,

 

ζ) καθορίζει τις εθνικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,

 

η) καθορίζει τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,

 

θ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της,

 

ι) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 του παρόντος νόμου,

 

ι)α) διατυπώνει γνώμη για τον Οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

 

ι)β) αποφασίζει για τα θέματα που υπάγονται από το νόμο ρητώς στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως συλλογικού οργάνου,

 

ι)γ) αποφασίζει, εκφράζει γνώμη ή διαβουλεύεται για κάθε θέμα που εισάγει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως συλλογικό όργανο ο Πρόεδρος προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώμης ή προς διαβούλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

7. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρέχει τη γνώμη της, πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, για κάθε διάταξη, η οποία αφορά την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή τις επίσημες στατιστικές της χώρας ή με την οποία ο παρών νόμος τροποποιείται ρητώς ή σιωπηρώς. Το αυτό ισχύει για κάθε διάταξη, με την οποία δημιουργούνται νέες ή αναδιαρθρώνονται διοικητικές πηγές και δημόσια μητρώα ή αρχεία τηρούμενα εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων το σχέδιο κάθε σχετικής διάταξης υποβάλλεται στην Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το νωρίτερο δυνατό χρονικό σημείο και πριν τη σχετική δημόσια διαβούλευση. Εφόσον η Ελληνική Στατιστική Αρχή συντάξει έκθεση επί του τελικού σχεδίου, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη Βουλή πριν την εισαγωγή της διάταξης προς συζήτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.