Νόμος 3832/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 12, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

 

2. θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 208/1996 (ΦΕΚ 165/Α/1996).

 

3. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, νοείται εφεξής η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ή ο Υπουργός Συντονισμού, ως αρμόδιος για την έκδοση διοικητικών πράξεων ή την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τις υπηρεσίες, την εσωτερική οργάνωση, τη ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και την εν γένει λειτουργία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, νοείται εφεξής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

5. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 55Γ' του Καταστατικού της, που κυρώθηκε με το νόμο 3424/1927 (ΦΕΚ 298/Α/1927), όπως ισχύουν, και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (αριθμός 4) για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕC 115/201/2008) δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 3470/2006 και η παράγραφος 12 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 συμπληρώνεται ως εξής:

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή επιτρέπεται να αναθέτει με σύμβαση μίσθωσης έργου, για συγκεκριμένο έργο, σε εταιρικές και ατομικές επιχειρήσεις ή, για ορισμένη χρονική διάρκεια και όχι πέραν του οκταμήνου, σε φυσικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, όπως μεταφορά υλικού, χειρισμό μηχανημάτων και συναφείς εργασίες και άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, προς εξυπηρέτηση αναγκών που απορρέουν από τις δραστηριότητες της.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

7. (πρώην 6) Μέχρι 31-12-2012 οι δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και οι πάσης φύσεως δαπάνες εκκαθαρίζονται με διατάκτη τον Υπουργό Οικονομικών και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) εγγράφονται σε Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι 31-12-2012. Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών μειώνεται ισόποσα η πίστωση που έχει προβλεφθεί για την επιχορήγηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

8. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του πραγματικού (de facto) πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του νόμου 3832/2010 και κατανέμεται αναλογικά, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές αυτές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014).

 

9. Η αποζημίωση μέρους του προσωπικού που απασχολήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το έτος 2012 στις εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών του 2011 και δεν αποζημιώθηκε για τις εργασίες αυτές με άλλη απόφαση μέχρι σήμερα καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η δαπάνη από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.500 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο Γ3.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.