Νόμος 3832/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προέδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι το ανώτατο όργανο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα,

 

β) καταρτίζει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

 

γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος, του προηγούμενου έτους,

 

δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του παρόντος νόμου,

 

ε) λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας.

 

στ) Είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών.

 

ζ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

η) Εκπροσωπεί την Ελληνική Στατιστική Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της στον Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ή σε υπάλληλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

θ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ορίζοντας και το αντικείμενο τους.

 

ι) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(ι)α) Καταρτίζει και υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), υιοθετεί και εγκρίνει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ίδιου νόμου και καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό αυτής.

 

ι)β) Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της.

 

ι)γ) Ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ι)δ) Δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε άλλα όργανα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και να εξουσιοδοτεί με απόφαση του όργανα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να υπογράφουν με εντολή Προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις της με αποφάσεις που δημοσιεύονται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση τους.

 

ι)ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 379 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του από τον Γενικό Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.

 

3. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δύναται να χρησιμοποιείται το προσωπικό της για τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικής έρευνας, στατιστικής εργασίας και απογραφής για λογαριασμό άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών φορέων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δύναται να καθορίζεται για το ανωτέρω προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατ' αποκοπή αποζημίωση κατά ημέρα ή εβδομάδα ή μήνα, κατά περίπτωση, πέραν του κανονικού ή του προβλεπομένου υπερωριακού ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών, η οποία δεν εμπίπτει στα όρια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), αλλά υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ενώ η σχετική απασχόληση δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας ούτε εμπίπτει στον περιορισμό του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Η ανωτέρω κατ' αποκοπή αποζημίωση και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 379 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.