Νόμος 3867/10 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αποτίμηση ομολόγων από ασφαλιστικές εταιρίες και άλλα ειδικά θέματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 43Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) προστίθεται παράγραφος 6.α ως εξής:

 

{6. α. Ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα μη παράγωγα μέσα που διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι οι ταμειακές ροές που απορρέουν από αυτά δεν θα ανακτηθούν στο σύνολο τους.}

 

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με απόφαση της εποπτικής αρχής, επιτρέπεται ο υπολογισμός των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ως στοιχείου περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης να γίνεται με βάση την αξία κτήσης τους. Η διαφορά που τυχόν προκύπτει μεταξύ αξίας κτήσης και ονομαστικής αξίας για όσο χρονικό διάστημα εναπομένει ως τη λήξη τους επιμερίζεται σε ετήσια βάση, είτε ως απόσβεση, εάν είναι αρνητική, είτε ως υπεραξία, εάν είναι θετική. Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της ως άνω ρύθμισης, με δυνατότητα παράτασης της για όσο χρόνο υφίστανται οι εξαιρετικές περιστάσεις που την επέβαλαν. Ειδικά για τις χρήσεις 2009 και 2010 επιτρέπεται ο υπολογισμός των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς την έκδοση ειδικής απόφασης της εποπτικής αρχής.}

 

3. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου.}

 

4. Για τα οικονομικά έτη 2010 έως 31-12-2022 οι ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους περιορίζονται στο 90%. Το υπόλοιπο 10% αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να εξαιρούνται του περιορισμού αυτού αποδόσεις εσόδων υπέρ ασφαλιστικών φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με το άρθρο 64 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) αντί των λέξεων μέχρι την 15-04-2010 τίθενται οι λέξεις μέχρι την 30-08-2010.

 

6. Δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διέπονται από ειδικά καθεστώτα, όπως οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.