Νόμος 3891/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη συντήρηση κάθε σιδηροδρομικής εμπορευματικής φορτάμαξας, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, πρέπει να καθορίζεται ο υπεύθυνος για αυτή φορέας. Για κάθε σιδηροδρομική εμπορευματική φορτάμαξα που καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων, σύμφωνα με την Απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων (ΕΕL 305/30/2007), καταχωρίζεται και ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης της.

 

Όταν ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής τότε η συντήρηση διενεργείται στο πλαίσιο συστήματος συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του Διαχειριστή Υποδομής, που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα του προεδρικού διατάγματος 160/2007.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 160/2007, ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης εμπορευματικών φορταμαξών εξασφαλίζει ότι τα οχήματα για τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει ότι τα οχήματα συντηρούνται σύμφωνα με:

 

α) το βιβλίο συντήρησης εκάστου οχήματος, β) τις σχετικές με τα οχήματα ισχύουσες απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συντήρησης και των διατάξεων των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας.

 

3. Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών εγκρίνει το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών στο πλαίσιο της έγκρισης της ασφάλειας του Διαχειριστή Υποδομής ή της πιστοποίησης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 του προεδρικού διατάγματος 160/2007.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.