Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εξέλιξη και βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη συνολική τήρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωση της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και δίδοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των σοβαρών ατυχημάτων, καταρτίζει, ενημερώνει, τροποποιεί τους κανόνες ασφάλειας και εποπτεύει τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος και επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν τηρούν τις διατάξεις αυτές.

 

Η Αρχή παρακολουθεί κάθε μεταβολή στους κανόνες ασφάλειας, όπως αυτοί προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Η Αρχή εξασφαλίζει τη θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή των κανόνων ασφάλειας με ανοικτό και αμερόληπτο τρόπο, για την προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι τα μέτρα ανάπτυξης και βελτίωσης της σιδηροδρομικής ασφάλειας λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συστηματικής προσέγγισης των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων.

 

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής της υποδομής έχουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος και την λήψη μέτρων για τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου των κινδύνων, κατά περίπτωση, καθώς και να συνεργάζονται και να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες και πρότυπα ασφάλειας. Υποχρεούνται να καταρτίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 29 παράρτημα III, Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, τα οποία υποβάλλουν στην Αρχή, προκειμένου να λάβουν την Πιστοποίηση ασφάλειας και την Έγκριση ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

 

3. Με επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν αστικής ευθύνης, ο διαχειριστής υποδομής και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία έχει λάβει πρόσβαση ή δικαίωμα διέλευσης στην Εθνική σιδηροδρομική υποδομή, αναλαμβάνουν την ευθύνη για το τμήμα του συστήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους και για την ασφαλή λειτουργία αυτού, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υλικού και της ανάθεσης υπηρεσιών, έναντι των χρηστών, των πελατών, των εργαζομένων και των τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

 

4. Τα παραπάνω δεν θίγουν την ευθύνη κάθε κατασκευαστή, συντηρητή, κατόχου, παρόχου υπηρεσιών και προμηθευτή, να παραδίδουν τροχαίο υλικό, εγκαταστάσεις, εξαρτήματα και άλλο υλικό ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής χρησιμοποίηση τους από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή / και το διαχειριστή της υποδομής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 71/2010 (ΦΕΚ 127/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.