Νόμος 392/76 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παν πρόσωπον εκμεταλλευόμενο κατά την ισχύ του παρόντος Νόμου χώρους οργανωμένης κατασκηνώσεως που λειτουργεί βάσει προσωρινών αδειών υποχρεούται όπως εντός έξι μηνών υποβάλει εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού αίτηση δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας του χώρου.

 

2. Μετά παρέλευσιν απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή εν περιπτώσει μη χορηγήσεως της εμπροθέσμως αιτηθείσης αδείας λειτουργίας, απαγορεύεται η λειτουργία του χώρου οργανωμένης κατασκηνώσεως εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος.

 

3. Επιτρέπεται η δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού χορήγηση νέας προσωρινής αδείας λειτουργίας χώρου οργανωμένης κατασκηνώσεως, ευρισκομένου εν λειτουργία κατά την ισχύ του παρόντος Νόμου και που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις δια την χορήγηση αδείας καταλληλότητας και αδείας λειτουργίας κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 εφ' όσον υπεβλήθη εμπροθέσμως η κατά την παράγραφο 1 αίτησις και κατά την κρίσιν του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο χώρος οργανωμένης κατασκηνώσεως διαθέτει επαρκή υποδομή. Οικίσκοι μονίμου κατασκευής υφιστάμενοι εντός τοιούτων χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως διατηρούνται ως έχουν, απαγορεύοντας την επέκταση αυτών εις όγκον και της κατασκευής νέων.

 

4. Η βάσει της κατά την ανωτέρω παραγράφου 3 προσωρινής αδείας λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31-12-1981. Επί των βάσει τοιαύτης προσωρινής αδείας λειτουργούντων χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.