Νόμος 392/76 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά πρόσωπα ή διευθυντές ή διαχειριστές ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων παραβαίνοντες τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 και 3 παράγραφος 2 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις 6 μηνών και χρηματική ποινή μέχρις 20.000.

 

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, οι Αστυνομικές Αρχές, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, προβαίνουν εις την διακοπή της λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως απομακρύνονται αναγκαστικώς τους εν αυτούς διαμένοντας και το προσωπικόν και που απαγορεύουν την εις τους χώρους τούτους είσοδο. Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται μετά πάροδο απράκτου τασσομένης ευλόγου προθεσμίας προς διακοπή της παρανόμου λειτουργίας.

 

3. Εγκαταστάσεις χώρων οργανωμένης λειτουργίας κατασκηνώσεως ιδρυθέντων ή λειτουργούντων άνευ των κατά το άρθρο 1 αδειών κατεδαφίζονται υπό της Αστυνομικής Αρχής κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εάν οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτές δεν προβούν μετά προηγηθείσα έγγραφον πρόσκληση και εντός της δια ταύτης τασσομένης προθεσμίας εις τις οριζόμενες κατεδαφίσεις και την ανάληψη των υλικών. Οι γενόμενες δαπάνες κατεδαφίσεως ή μεταφοράς υλικών βαρύνουν τ' ανωτέρω πρόσωπα, καταβαλλόμενες δε υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων, βεβαιούνται εν συνεχεία και εισπράττονται παρ' αυτών μέσω των Δημοσίων Ταμείων κατά τις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.