Νόμος 3996/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού υπάγονται για την απασχόληση τους αυτή στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

2. Για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος με μίσθωση έργου που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 και στους φορείς που περιγράφονται σε αυτήν, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και αντίστοιχα η ασφάλιση που έχει χωρήσει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το εδάφιο αυτό εφαρμόζεται στους απασχολούμενους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με μίσθωση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας.

 

4. Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριμένης απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.