Νόμος 3996/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΦΕΚ 285/Α/1936) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 01-07-2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2512/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004, αντικαθίσταται από 01-01-2010 ως εξής:

 

{Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.}

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2512/1997, όπως ισχύει μετά τη τροποποίηση του με το άρθρο 5 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006), αντικαθίσταται από 01-01-2010, ως εξής:

 

{Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας μέχρι 31-12-2009), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, με τον περιορισμό του εδαφίου 1 της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004.}

 

4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συνταξιοδοτούμενοι από 01-01-2012 και εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα ανάλογο με το χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στον Τομέα, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης του νόμου [Ν] 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955) σε συνδυασμό με το νόμο [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α/1920). Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός της ασφάλισης του Τομέα προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

 

5. Εισφορές που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταμείο, για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και τα επιδόματα αδείας από 01-01-2010, δεν αναζητούνται.

 

6. Οι διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται.

 

Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/1936 (ΦΕΚ 285/Α/1936), όπως η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του νόμου 3518/2006.

 

7. Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.