Νόμος 3996/11 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 4 - 7 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5. Η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 5 λήγει στις 31-12-2012. Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

 

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης - καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με:

 

α)α) Το 50% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπληρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

 

β)β) Το 80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

 

β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι φορείς είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα διάταξη:

 

α)α. η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις,

 

β)β. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπόχρεο - καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα,

 

γ)γ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και 3 χρόνια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

 

δ)δ. οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής και παράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευεργέτημα που τους έχει παρασχεθεί και υφίστανται τις νόμιμες κυρώσεις.

 

5. α. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κλάδο Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5)α του παρόντος άρθρου.

 

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση τους στους ενδιαφερομένους.

 

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή από το όργανο ή τα όργανα που αυτό ορίζει.

 

γ. Ειδικά οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης [Α] οίκοθεν Φ21/1177/31-05-2001 (ΦΕΚ 709/Β/2001), δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί 3 τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 31-12-2012.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

 

6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της παραγράφου 4 σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.