Νόμος 3996/11 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Διεύθυνση Συντονισμού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

 

Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει: ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις.

 

2. Η Διεύθυνση της παραγράφου 1 συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Απασχόλησης

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: η οργάνωση, η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης, αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

 

β. Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης των χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει την ένταξη - επανένταξη - παραμονή ατόμων σε θέσεις εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

3. Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ενώ στα τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

4. Το προσωπικό που σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

5. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση Υπευθύνου Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Στους σκοπούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού περιλαμβάνεται και ο σκοπός που σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 2956/2001 είχε η Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

9. Οι οργανικές θέσεις που είχαν μεταφερθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην Ειδική Υπηρεσία Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης επαναφέρονται στον Οργανισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.