Νόμος 4009/11 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Λοιπές μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η γνώμη που απαιτείται για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, παρέχεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αντίστοιχα.

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τέσσερα ή τρία από τα εσωτερικά και τρία ή δύο από τα εξωτερικά μέλη των δεκαπενταμελών ή ενδεκαμελών Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντίστοιχα, πλην του προέδρου και του αναπληρωτή του προέδρου, διορίζονται για θητεία δύο ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή τους.

 

{2)α. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 76 για τη σύσταση των σχολών, προκειμένου για την εφαρμογή των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 8, κάθε τμήμα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν εντάσσεται σε σχολή νοείται ως μία σχολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 47 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

3. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν τα όργανα της διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.

 

4. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 81 και οι οποίες ρυθμίζουν ιδίως την αποστολή, τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τη γλώσσα διδασκαλίας και την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 81 και ρυθμίζουν ιδίως την έδρα, την αποστολή, τη λειτουργική διάρθρωση, την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το θεσμό και τα προσόντα του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον τρόπο επιλογής του, τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών σε προγράμματα σπουδών και την οικονομική συμμετοχή τους για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2552/1997 αναφέρεται ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοείται ο διευθυντής προγράμματος σπουδών.

 

5. α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα μουσεία και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών. Για την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα ή τομέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τμήματος ή του τομέα νοείται η κοσμητεία της σχολής.

 

β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε αντιπρυτάνεις και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικό Προσωπικό νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι καθηγητές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό νοείται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, όπου αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό νοείται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο τμήματος νοείται η κοσμητεία σχολής.

 

γ) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις που δεν καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά θέματα των καθηγητών, γίνεται αναφορά σε πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτανης.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980) και του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983) εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισμών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

7. Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013. Έως τότε εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν εφαρμόζεται για τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσες διατάξεις.

 

9. α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

 

β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

 

γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

 

δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.

 

ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015).

 

10. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές:

 

α)α) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και

β)β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

 

Η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006 - 2007 έως και 2009 - 2010 γίνεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τους, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν [Α] Φ.12.1/137002/Β3/2008 (ΦΕΚ 2226/Β/2008) υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 31-05-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

11. α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία. Από τη δημοσίευση του παρόντος, τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με γλώσσα διδασκαλίας, εν όλω ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση, ξένη γλώσσα.

 

β) Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου μόνου της 75548/Β7/2010 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1032/Β/2010) υπάγονται και όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 47 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

12. α) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορισμό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του. Με τη συγκρότηση του Συμβουλίου παύει η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών του Συμβουλίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.

 

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα μισά από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα μισά από τα μέλη για θητεία έξι ετών.

 

γ) Εκκρεμείς διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3374/2005 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Για τις σχολές και τα τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3374/2005, η διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων παύει η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3374/2005. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης, από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης νοείται το Συμβούλιο αυτό.

 

δ) Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζει σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ύστερα από σχετική δημόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, καθώς και μετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αρχής.

 

Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των οποίων το Ίδρυμα υπέβαλε προς την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης Ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν από συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, ή μετονομάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιημένα (αξιολογημένα σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3374/2005), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω τμήματα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των προγράμματα σπουδών τους.

 

ε) Μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3374/2005 που αφορούν τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με το άρθρο 98 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

13. Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργανα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης, όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

14. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των οικείων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι' απορροφήσεως από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.

 

15. Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών του οικείων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι' απορροφήσεως από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.

 

16. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων νομικών προσώπων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του πρύτανη του οικείου ιδρύματος. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 58 ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού.

 

17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συμβούλιο νοούνται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντίστοιχα.

 

β) Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συμβούλιο του οικείου ιδρύματος αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οικείο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σε περίπτωση κατάργησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτησή του, να αποσπάται στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και γνώμη του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου του ιδρύματος.

 

γ) Έως την ίδρυση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 58 οι αμοιβές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

18. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) καταργούνται από την ίδρυση σχολής δια βίου μάθησης στο οικείο ίδρυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την κατάργησή τους, το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυτών μετακινείται στη σχολή δια βίου μάθησης.

 

19. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου καταργείται.

 

20. Τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της ομάδας η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

21. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 160/2008 έως την έκδοση των Οργανισμών ή του πρότυπου Οργανισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων νοείται ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχα.

 

22. α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του.

 

β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, από τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και έως την έκδοση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων αυτών, όπως, ιδίως, τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη των εκλογών, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους, τα εκλογικά τμήματα, τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και τις αρμοδιότητες τους, τα ψηφοδέλτια, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων, τις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, τα πρακτικά καταμέτρησης και εκλογής και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικών εκλογών και τις προθεσμίες που αφορούν την εν γένει εκλογική διαδικασία, καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 76, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο δ του άρθρου 47 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

23. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 3752/2009 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 40/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Β' Μέρους του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:}

 

24. Εξαιρετικά, μέχρι 30-08-2016 οι καθηγητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, τηρούμενων των όρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με το άρθρο 83 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με το άρθρο 96 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.