Νόμος 4018/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων γενικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος.

 

Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεση της με δικαίωμα ψήφου 2 δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.}

 

3. Αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή από την 01-01-2011 έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος είναι έγκυρες.

 

4. Στις παραγράφους 1)α και 4 του άρθρου 246 του νόμου 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου 45 και του άρθρου 58 του νόμου 3979/2011 διαγράφονται οι λέξεις αντίστοιχες ή αντίστοιχη.

 

Στην παράγραφο 1)β του άρθρου 246 του νόμου 3852/2010 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 3979/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του νόμου [Ν] 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο υπάλληλος με αίτηση του, που υποβάλλεται 6 μήνες πριν από τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 01-01-2011.}

 

6. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του νόμου 3250/2004, όπως ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των με αριθμούς 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του νόμου 3250/2004 και ήταν ενεργές την 30-04-2011 παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης 18 μηνών. Σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών την 30-04-2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συμβάσεις δύνανται να συναφθούν ξανά με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης 18 μηνών.

 

7. Το προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που μετατάχθηκε ή θα μεταταχθεί στις αιρετές Περιφέρειες εξακολουθεί να λαμβάνει τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που λάμβανε στη θέση από την οποία μετατάσσεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.