Νόμος 4025/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ως εξής:

 

α. Δημόσιων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου) και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

 

β. Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών.

 

γ. Αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

 

2. Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.

 

3. Οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

α. Στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας εντός νοσοκομείων και κλινικών, στις οποίες επιτρέπεται τοπική, γενική και περιοχική (ραχιαία, επισκληρίδιος) αναισθησία.

 

β. Στις αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, στις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

 

4. Στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να αναπτύσσεται μία ή περισσότερες ειδικότητες εκ των προβλεπομένων στις αποφάσεις της παραγράφου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καταρτίζεται και τροποποιείται ο λεπτομερής κατάλογος των ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται ανά κατηγορία Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και, σύμφωνα με την ιατρική ειδικότητα που αναπτύσσει.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις μόνο με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010). Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τυχόν απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργειά τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 122 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

7. α. Οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας των νοσοκομείων αναπτύσσονται ανά ιατρική ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί και αντίστοιχη κλινική.

 

β. Οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών αναπτύσσονται σε γενικές κλινικές οι οποίες διαθέτουν κατ' ελάχιστον παθολογικό, καρδιολογικό και χειρουργικό τμήμα.

 

γ. Οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας εντάσσονται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτές. Για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 ορίζονται επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, οι ενστάσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα πολεοδομικά θέματα, που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1.

 

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας νοσοκομείων ή κλινικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 122 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ή των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 122 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

10. Επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας ειδικότητας.

 

11. Για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας εντός ιδιωτικών κλινικών απαιτείται, μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών και παράβολο ύψους 500 € και 1.000 €, αντιστοίχως. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.