Νόμος 4036/12 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, με σκοπό την εμπορία, γεωργικά φάρμακα, χωρίς την προβλεπόμενη εγγραφή στο Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων που τηρεί η αρμόδια αρχή, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 €.

 

2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 5.000 €.

 

3. Σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 €.

 

4. Σε όποιον ασκεί εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων χωρίς την προβλεπόμενη αναγγελία έναρξης και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 € και τα γεωργικά φάρμακα δεσμεύονται.

 

5. Αν δεν πληρούνται οι όροι, με τους οποίους αναγγέλθηκε η έναρξη ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων ή η σταθερότητα των γεωργικών φαρμάκων από την άσκηση της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται και το κατάστημα σφραγίζεται έως ότου εκπληρωθούν οι όροι ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μετά από έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Σε όποιον ασκεί την εμπορία και διαθέτει γεωργικά φάρμακα, τα οποία δεν έχουν άδεια διάθεσης στην αγορά, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 € και ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης μπορεί: α) να απαγορευτεί η άσκηση εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τουλάχιστον ένα έτος είτε και β) να δεσμεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

 

6. Στον υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 € έως 30.000 €, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης όταν εκδίδεται από επιστήμονα αρμόδιο να συνταγογραφεί ή σε περίπτωση κατοχής ανεκτέλεστων ή ανυπόγραφων συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα ή υπαλλήλου - πωλητή, αρμόδιου για την εκτέλεση συνταγής γεωργικών φαρμάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

7. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρμακα κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €.

 

8. Σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο προβλεπόμενο ειδικό έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 36, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 €.

 

9. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €.

 

9.α. α) Στον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης.

 

β) Στον υπάλληλο - πωλητή γεωργικών φαρμάκων του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €, αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή με συνταγή που εκδίδει ο ίδιος χωρίς να είναι επιστήμονας αρμόδιος να συνταγογραφεί.

 

γ) Σε όποιον εκδίδει συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 35, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 5.000 €.

 

δ) Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 10.000 €.

 

ε) Σε όποιον ασκεί χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε καταστήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9)α προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

10. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων του παρόντος άρθρου, τα όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου επιβληθέντος. Ως υποτροπή ορίζεται η επανάληψη παράβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.

 

11. Για την επιμέτρηση των προστίμων των παραγράφων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) η επικινδυνότητα της παράβασης,

β) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση.

 

12. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια αρχή.

 

13. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις παραβάσεις των παραγράφων 1 έως 11, εκτός των παραβάσεων του άρθρου 38 για τις οποίες εισηγείται η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.