Νόμος 4038/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτή με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται από 01-01-2012 στην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Για το μεταφερόμενο στην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία και οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4024/2011. Προσωπικό που μεταφέρεται στην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και το οποίο με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Οργανόγραμμα και το επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κρίνεται ως πλεονάζον για το έργο της, μεταφέρεται με απόφαση του εποπτεύοντος την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία Υπουργού έως την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία από την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της τελευταίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς στους οποίους εντάσσονται.

 

Το υπόλοιπο προσωπικό της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από 01-01-2012 με τις ίδιες σχέσεις εργασίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πλην της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχής κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες οι μεταφερόμενοι να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αυτοί μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτόν.

 

Προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και το οποίο με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων υποδοχής κρίνεται ως πλεονάζον τίθεται σε εφεδρεία και εφαρμόζεται το άρθρο 37 παράγραφος 7 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής μετά από εισήγηση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) έχουν και εν προκειμένω εφαρμογή. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους εντάσσονται και τις διατάξεις που τους διέπουν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την μεταφορά του προσωπικού στους εποπτευόμενους φορείς. Το άρθρο 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/03-11-2011 (ΦΕΚ 2542/Β/2011) καταργείται.

 

2. Οι αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται αρμοδιότητες της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία αυτές νοούνται στο εξής ως αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Τυχόν εκτελούμενα από την υπό απορρόφηση Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία προγράμματα και δράσεις μεταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στην οποία και παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξοπλισμός για τη διαχείρισή τους.

 

Η παράδοση αυτή θα γίνει με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό συγχώνευση με απορρόφηση Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν αμελλητί η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία με απόφασή της θα διαθέσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από το προσωπικό της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία που μεταφέρθηκε σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί τα συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις να εκχωρούνται σε άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

3. Η συγχώνευση με απορρόφηση της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία από την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό [Α] 4507/03-11-2011 (ΦΕΚ 2542/Β/2011) γίνεται με δημόσιο συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. Στο συμβόλαιο της απορρόφησης περιλαμβάνεται σε παράρτημα απογραφή της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, η οποία κατά το άρθρο 5 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό [Α] 4507/03-11-2011 (ΦΕΚ 2542/Β/2011) περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από το Δημόσιο χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.

 

Το άρθρο 4 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό [Α] 4507/03-11-2011 (ΦΕΚ 2542/Β/2011) καταργείται.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραχωρείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η χρήση της κινητής περιουσίας της εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της Απόφασης 4507/2011 (ΦΕΚ 2542/Β/2011), της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και του με αριθμό 18404/2012 Δημοσίου Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παύλου Κουρνέτα, άνευ ανταλλάγματος και με σκοπό την αξιοποίησή της, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενα από το Δημόσιο. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτημάτων, που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες, βάσει της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ6Α1114957ΕΞ2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Επί των ανωτέρω πράξεων μεταβιβάσεως ή παραχώρησης χρήσης εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 231/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.