Νόμος 4038/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θυγατρικές εταιρίες της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας:

 

Ελληνικό κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Ανώνυμη Εταιρία (ΕΛΚΑ ΑΕ),
Ελληνικό κέντρο Αργιλλομάζης Ανώνυμος Εταιρεία (ΕΛΚΕΑ ΑΕ)
Κέντρο ελληνικής γούνας Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕΓ ΑΕ),
ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία και οι θυγατρικές αυτής Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας ΕΠΕ (ΕΞΥΠΠ ΕΛΚΕΔΕ) και το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ), καθώς και η
Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,

 

λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους, τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2190/1920 ως ισχύει και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

 

2. Οι σκοποί των εν λόγω εταιριών, όπως προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις και τα καταστατικά τους, αποτελούν εφεξής αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ). Στην ίδια Διεύθυνση ανατίθεται η διαχείριση των εκτελούμενων από τους υπό κατάργηση φορείς δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί οι αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται και να αναδιαρθρώνονται τα τμήματά της με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην ως άνω Διεύθυνση μεταξύ των τμημάτων της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

4. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι ως άνω εταιρείες με την επωνυμία τους ή με το διακριτικό τους τίτλο, νοείται η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

5. Η εκκαθάριση των ως άνω εταιριών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ημερομηνία αυτή παρατείνεται για εξαιρετικό λόγο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές των ανωτέρω εταιρειών, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους με απόλυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων να έχουν ορίσει τους εκκαθαριστές.

 

Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των υπό εκκαθάριση εταιρειών προς το Δημόσιο, ή τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 230 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των εκκαθαριστών στην οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες των υπό εκκαθάριση εταιριών, καθορίζεται το προσωπικό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) υπαλλήλους ανά εταιρία, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, χωρίς αίτησή του, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, έως την αποπεράτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αυτών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

 

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθαρίσεώς τους διανέμεται στους μετόχους τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία ως μέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

8. Οι εκκρεμείς δίκες των υπό εκκαθάριση εταιριών συνεχίζονται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους εκκαθαριστές τους. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 65 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

9. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις υπό εκκαθάριση εταιρίες λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση για έναν (1) ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

 

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις και παύουν να ισχύουν οι οργανικές και μη θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρίες.

 

11. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των ως άνω εταιριών, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

 

(α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.

 

(β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως.

 

12. Οι ως άνω δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν επιπλέον υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

13. Σε περίπτωση που υφίσταται χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου συναφθείσα από μία εκ των ανωτέρω εταιρειών το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην υφιστάμενη σύμβαση από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των εν λόγω συμβάσεων γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για τη διενέργεια των εκκαθαρίσεων, τις αμοιβές των εκκαθαριστών, την κάλυψη των στενών λειτουργικών δαπανών των εκκαθαρίσεων και των αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων, σε περίπτωση μη κάλυψής τους από το προϊόν της εκκαθάρισης, και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

15. Κατά την εκκαθάριση των εταιριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008) και της παραγράφου 15 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.