Νόμος 4047/12

Ν4047/2012: Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2011 και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4047/2012: Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2011 και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 31/Α/2012), 23-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 16-12-2011 πράξη νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2011, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

Άρθρο δεύτερο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31-12-2011 πράξη νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 268/Α/2011), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, αναριθμούνται σε 4 και 5.

 

2. Στο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 268/Α/2011), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, μετά τις λέξεις αορίστου χρόνου προστίθενται οι λέξεις και με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η παράγραφος 10 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{10. Στους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι εξετάζουν ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μόνιμοι ή με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή μη συμβεβλημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισμούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανεξάρτητα αν παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για παραβάσεις σχετικά με:

 

α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων,

β) κατευθυνόμενη συνταγογράφηση,

γ) υπερβολική ή κατευθυνόμενη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων,

δ) άρνηση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων,

ε) λήψη αμοιβής πέραν της νόμιμης και

στ) παραβίαση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 όπως ισχύει,

 

επιβάλλεται με απόφαση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η αφαίρεση του δικαιώματος της, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη. Η απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παύει να ισχύει με την πάροδο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω απόφαση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρμογή σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φορολογίας εισοδήματος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του τέλους πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.}

 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α)α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, όπως η υποπερίπτωση αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16-12-2011 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4021/2011, οι λέξεις:

 

{, καθώς και ποσοστό 17% της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το σύστημα των κλειδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000), όπως ισχύει.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1910/1944, εφόσον, κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου [Ν] 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), και το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 30.000 €.}

 

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, μετά τις λέξεις ο οποίος προβαίνει προστίθενται οι λέξεις:

 

{, ύστερα από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών,}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16-12-2011 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4021/2011, ως εξής:

 

{Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέλευση 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, αφού δηλωθούν σε αυτούς τα στοιχεία του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, αποστέλλουν κατάσταση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και μέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέλος και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μεριμνούν για την είσπραξη του τέλους αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.}
 

γ. Το προοίμιο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, εξετάζει αν:}

 

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16-12-2011 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις διαπιστώσεις του ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και, εφόσον η πράξη είναι θετική, εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών την αναστολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.}

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16-12-2011 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, μετά από τις λέξεις μπορεί, εκτός από την προστίθενται οι λέξεις εισήγηση για.

 

6. Στο άρθρο 53 του νόμου 4021/2011 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση αυτής στον αιτούντα, η οποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και ως μέλη αυτής 2 υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες αυτής και κάθε άλλο θέμα σχετικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για αποφάσεις που αφορούν υπερωριακή εργασία έτους 2011.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου αντί των λέξεων έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη τίθενται, από τότε που ίσχυσε η από 31-12-2011 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι λέξεις έχει δε υποβληθεί η σχετική αίτηση.

 

9. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012, μετά τις λέξεις ρυθμίζονται και καταβάλλονται προστίθενται οι λέξεις:

 

{εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 € όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 € όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.}

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012, αντί των λέξεων Στην περίπτωση αυτή τίθενται οι λέξεις Στις περιπτώσεις δ)δ', ε)ε' και στ)στ'.

 

γ. Η περίπτωση β)β' της υποπαραγράφου στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.}

 

δ. Η υποπαράγραφος η' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.}

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4038/2012 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Στις περιπτώσεις που κατ' εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

10. α. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω πράξη, ως εξής:

 

{α. Με τη δημοσίευση της παρούσας πράξης, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, το οποίο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011), αναβιώνει και συγχωνεύεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, αντί της συγχώνευσής του στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011.}

 

β. Η υποπαράγραφος β' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω πράξη, ως εξής:

 

{β. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.}

 

11. α. Η 20η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και η 39η Διεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενοποιούνται σε νέα Διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με αρμοδιότητες, τις αρμοδιότητες που ασκούν μέχρι σήμερα οι συγχωνευόμενες ως άνω Διευθύνσεις.

 

β. Στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συστήνεται Διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και αρμοδιότητες την κατάρτιση και παρακολούθηση του Δημοσιονομικού Προγραμματισμού των μεσοπρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής στρατηγικής, τη συνεχή παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τη συγκέντρωση, παρακολούθηση, κατάρτιση και διαβίβαση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τη δημιουργία και συνεχή επικαιροποίηση κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρόπο κατάρτισης, συγκέντρωσης και διασταύρωσης των δημοσιονομικών στοιχείων. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας διαρθρώνεται στα τμήματα Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται αναλυτικά οι ασκούμενες από τις Διευθύνσεις της παρούσας παραγράφου αρμοδιότητες, μπορεί να ανακαθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων σε Τμήματα, εξειδικεύονται αναλυτικά και κατανέμονται μεταξύ αυτών οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

δ. Η, κατά το άρθρο 50 του νόμου 3871/2010, συσταθείσα Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης καταργείται.

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.